ग्रामपंचायत विभाग
 
 

  ) विभागाकडील कार्ये कर्तव्ये यांचा तपशिल

कार्यालयाचे नाव

:-

पंचायत उपविभाग, जिल्हा परिषद चंद्गपूर

पत्ता

 

:-

 

पंचायत उपविभागजिल्हा परिषद चंद्गपूर त.जि.चंद्गपूर 

 

कार्यालय प्रमुख

 

:-

 

श्री.विवेक बोंद्रे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं.), जि..चंद्गपूर

 

मंत्रालयीन खाते

:-

ग्राम विकास विभाग

 

कार्यक्षेत्र        

:-

पंचायत विभाग

 

कार्यक्षेत्र-भौगोलिक

:-

चंद्गपूर जिल्हयातील सर्व ग्रामपंचायती

 

संक्षिप्त कार्ये

:-

 

विभागाचे ध्येय धोरण

:-

चंद्गपूर जिल्हयातील ग्रामीण भागाचा विकास, शासनाच्या ग्राम पंचायत विषय योजना राबविणे

 

सर्व मंजुर पदांची नावे व संख्या

:-

) कार्यालयामध्ये सदयस्थितीत कार्यरत असणारे कर्मचारी

 

 

 

 

पदाचे नाव

एकूण संख्या

अधिक्षक

(सदयस्थितीत रिक्त)

विस्तार अधिकारी (पं.)

लघुलेखक (नि.श्रे.)

ज्येष्ठ सहाय्यक

कनिष्ठ सहाय्यक

ग्राम विकास अधिकारी

ग्रामसेवक

वाहन चालक

परिचर

 

पंचायत समितीकरीता ग्राम पंचायतीकरीता मंजूर पदे

पदाचे नाव

मंजूर संख्या

विस्तार अधिकारी (पं./../एस.जी.एस.वाय.)

४९

ग्राम विकास अधिकारी

१०९

ग्रामसेवक

५४७

 

कार्य विस्तृत

:-

संलग्न केलेल्या सुचीप्रमाणे

मालमत्तेचा तपशिल

:-

निरंक

उपलब्ध सेवा

:-

प्रशासकीय (संलग्न केलेल्या सुचीप्रमाणे)

संस्थेच्या            संरचनात्मक तक्त्यामध्ये कार्यक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरावरचे तपशिल

:-

 

कार्यालयीन दुरध्वनी

:-

०७१७२-२५०६६०

साप्ताहिक सुट्टी

 

:-

प्रत्येक  रविवार दुसरा चौथा शनिवार शासनाने घोषित केलेल्या  सुटया तसेच स्थानिक सुटया

विशिष्ट सेवेसाठी ठरविलेल्या वेळा

:-

सकाळी १०.०० ते सायंकाळी १७.४५

 

) कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या अधिकारांचा तपशिल :-

 

.क्र.

पदनाम

अधिकार-आर्थिक/प्रशासकीय

कोणत्या कायदा/नियम/आदेश/राजपत्रानुसार

अभिप्राय

 

उप मु.का..(पं.)

आर्थिक

मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ जिल्हा ग्राम विकास निधी नियम १९६०

 

 

 

प्रशासकीय

) ग्राम पंचायत चौकशी

) किरकोळ रजा मंजूर करणे

) मासिक दैनंदिनी

) शिक्षा विषयक

मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ महा.जि..जि.से.(वर्तणुक) नियम १९६७ महा.जि..जि.से. (शिस्त अपील) नियम १९६४ नुसार

 

 

कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या कर्तव्यांचा तपशिल

 

.क्र.

पदनाम

कर्तव्ये

कोणत्या कायदा/ नियम/आदेश/राजपत्रानुसार

अभिप्राय

अधिक्षक

 1. कार्यालयीन कामावर देखरेख
 2. वरिष्ठ / कनिष्ठ सहायक यांचेकडुन आलेल्या नस्ती हाताळणे.
 3. टपाल मार्किंग
 4. सभेची तयारी
 5. पंचायत समिती स्तरावरील पंचायत विभागाचे निरिक्षण
 6. पंचायत विभागातील टेबल निरिक्षण
 7. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा. .) यांची दौरादैनंदिनी

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) यांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

विस्तार अधिकारी (पं.)

 1. ग्रामपंचायत चौकशी
 2. विस्तार अधिकारी (पं.) यांची मासिक सभा

ग्रामपंचायत निरिक्षण

)मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 1. )उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं)

ग्रा.वि.. / ग्रामसेवक यांचेकडुन    

आलेल्या नस्ती हाताळणे

      .  वि..(पं.) यांचे ग्रा.पं. निरीक्षण   

           रोस्टरला मंजुरी

      . ग्रामस्थांची सनद

      . उप मु.का..(पं) यांनी वेळोवेळी  

           सोपविलेली आवश्यक कामे    

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

लघुलेखक (नि.श्रे.)

 1. विस्तार अधिकारी (पंचायत) / ग्राविअ / ग्रामसेवक यांचे  गोपनिय अहवाल
 2. उप मु.का..(पं.) यांचे डिक्टेशन घेणे

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) यांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

ज्यें.सहा. टेबल -

 1. विस्तार अधिकारी (पंचायत) / ग्राविअ / ग्रामसेवक यांचे :-
 2. नेमणूका
 3. बदल्या
 4. पदोन्नती
 5. अग्रीम वेतनवाढी
 6. स्थायी करण
 7. आस्थापना विषयक कामे
 8. जेष्ठता सुची
 9. वैद्यकीय परिपुर्ती देयके

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) यांनी वेळोवेळी सोपविलेली आवश्यक कामे

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

ज्ये.सहा. टेबल -

 1. ग्रामपंचायत विभाजन
 2. नविन ग्रामपंचायत निर्मिती
 3. प्रशासकाची नेमणुक
 4. सरपंच / उपसरपंच  अपात्रतेची प्रकरणे
 5. सरपंच / उपसरपंच / सदस्य अपील प्रकरणे, न्याय प्रकरणे
 6. सरपंच / उपसरपंच / सदस्य विवाद प्रकरणे
 7. ग्रामपंचायत कर पाणीपट्टी
 8. ग्रामपंचायतींशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करणे

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) यांनी वेळोवेळी सोपविलेली आवश्यक कामे

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

ज्ये.सहा. टेबल -

i)                    जिल्हा ग्राम विकास निधी

ii)                  ते क्यु पर्यंत नोंदवहया अदयावत करणे

 1. ग्रा.पं.ला कर्ज वाटप करणे
 2. जिल्हा ग्राम विकास निधी संबंधात लेखा आक्षेप निपटारा
 3. राष्ट्रीय सम विकास योजना/मागास क्षेत्र विकास निधी
 4. वि..(पं.)/ग्रा.वि../ग्रा.से. यांना हिंदी मराठी भाषा परिक्षा सुट प्रस्ताव तयार करणे
 5. कार्यालयीन कर्मचा-यांची आस्थापना
 6. ग्रामपंचायत संबंधित किरकोळ तक्रारी

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) यांनी वेळोवेळी सोपविलेली आवश्यक कामे

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

ज्ये.सहा. टेबल -

 1. ग्रा.से./ग्रा.वि../वि..(पं.) यांचे प्रशिक्षण
 2. राज्यकृती आराखडा प्रशिक्षण, ग्रा.पं.पदाधिकारी/सदस्य यांचे प्रशिक्षण
 3. ११ वा वित्त आयोग, १२ वा वित्त आयोग, १३ वा वित्त आयोग
 4. ग्रामसेवक संघटना समस्या निवारण समितीच्या बैठका
 5. भविष्य निर्वाह निधी प्रकरणे
 6. जनता अपघात विमा योजना
 7. ग्राम पंचायत कर्मचा-यांचे विवाद प्रकरणे
 8. तिर्थक्षेत्र विकास

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) यांनी वेळोवेळी सोपविलेली आवश्यक कामे

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

.सहा.  टेबल -

 1. वि..(पं.) / ग्रा.वि.. / ग्रामसेवक यांची विभागीय चौकशी प्रकरणे
 2. तत्संबंधाने न्यायालयीन प्रकरणे / अपील करणे

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) यांनी वेळोवेळी सोपविलेली आवश्यक कामे

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

.सहा.  टेबल -

 1. आयुक्तांचे निरिक्षण,महालेखाकार निरिक्षण/ अंतर्गत स्थानिक निधी लेखा
 2. आयुक्त / मु.का.. यांचेकडुन प्राप्त निरीक्षण टिपणीवर संबंधीत टेबल कडुन अनुपालन सादर करणे. 
 3. ब्लिचींग पुरवठा / हिशोब / अहवाल
 4. नैसर्गीक आपत्ती नस्ती /पुरपिडीत अनुदान
 5. भांडार
 6. मुद्गांक शुल्क अनुदान,ग्रा.पं. उपकर / जमिनमहसुल जमिन समाणीकरण अनुदाने गौण खनिज अनुदान
 7. आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार नस्तीवर कार्यवाही करणे.

उप मु.का..(पं)  यांनी वेळोवेळी सोपविलेली आवश्यक कामे

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

१०

.सहा.  टेबल - १२

 1. सरपंच मानधन / सदस्यांना बैठक भत्ता/ग्रा.पं. कर्मचा-यांना किमान वेतन
 2. वाढीव विद्युत पोल प्रस्तावास मंजुरी
 3. पाणीपुरवठा २० % अंशदान वाटप अंदाजपत्रक,ग्रा.पं. स्तरावरील दिवाबत्ती १००% अनुदान वाटप अंदाजपत्रक
 4. तलाव लिलाव (मत्सव्यवसाय,खस,शिंगाळा) मंजुरी देणे, नदीघाट लिलाव, डोंगेघाट लिलाव
 5. मानव विकास मिशन / विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ
 6. पेंशन प्रकरणे हाताळणे
 7. रजा रोखीकरण मंजूर करणे
 8. गट विमा योजनेचे प्रस्ताव तयार करणे

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) यांनी वेळोवेळी सोपविलेली आवश्यक कामे

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

११

.सहा.  टेबल - आवक

 1. प्राप्त डाकेची वाटप करणे
 2. आठवडी गोषवारा मु.का.. यांचेकडे सादर करणे
 3. प्रलंबीत पत्राची दर शनिवारी माहीती देणे.

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) यांनी वेळोवेळी सोपविलेली आवश्यक कामे

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

१२

ग्रा.वि..

 1. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान राष्टसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा
 2. यशवंत ग्राम समद्धी योजना
 3. ग्राम सचिवालय योजना
 4. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना
 5. पर्यावरण संतुलित ग्राम समृद्ध योजना

उप मु.का..(पं.) यांनी वेळोवेळी सोपविलेली आवश्यक कामे

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

१३

ग्रा.वि..

 1. ग्रा..संशयीत अफरातफर प्रकरणे निपटारा
 2. ग्रा.पं.गोपनिय संशयीत अफरातफर प्रकरणे
 3. गौन ग्रामपंचायत लेखा परीक्षण

उप मु.का..(पं.) यांनी वेळोवेळी सोपविलेली आवश्यक कामे

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

१४

ग्रा.से.

1.        महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम

2.        ग्रामपंचायत लेखा आक्षेप प्राप्ती निपटारा

3.        विस्तार अधिकारी (पं.) यांची दौरादैनंदिनी तपासणी

4.        ग्रामसेवक युनियन पत्रव्यवहार

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं.) यांनी वेळोवेळी सोपविलेली आवश्यक कामे

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

१५

कं.ग्रा.से.

 1. ग्रामपंचायत गैरव्यवहारासंबंधाने प्राप्त तक्रारींचे चौकशी त्यानुषंगाने कार्यवाही (पं..चंद्गपूर, बल्लारपुर, वरोरा, भद्गावती, गोंडपिपरी, पोंभुर्णा, सावली )
 2. ग्रा.पं.वार्षीक प्रशासन अहवाल आर्थीक पाहनी
 3. पंचायत राज समिती मुदयांचे अनुपालन

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं.) यांनी वेळोवेळी सोपविलेली आवश्यक कामे

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

१६

कं.ग्रा.से.

 1. ग्रामपंचायत गैरव्यवहारासंबंधाने प्राप्त तक्रारींचे चौकशी त्यानुषंगाने कार्यवाही (पं..चिमुर, सिंदेवाही, नागभीड, ब्रम्हपुरी, राजुरा, कोरपना, मुल, जिवती)
 2. मु.का.. टिपणी अध्यक्ष यांची टिपणी वगैरेचा निपटारा करणे

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं)  यांनी वेळोवेळी सोपविलेली आवश्यक कामे

विभाग प्रमुखांचे काम वाटपानुसार

 

 

काम पुर्ण करण्यासाठी प्रत्येक कामाची कालमर्यादा

 

.क्र.

काम / कार्य

पुर्ण करण्यासाठी लागणारे दिवस/तास

जबाबदार अधिकारी/कर्मचारी

तक्रार निवारण अधिकारी

पंचायत विभागाकडील वर्ग (वि..(पं.)/ग्रा.वि../ग्रासे.) ची पदे भरणे

रिक्त पदांप्रमाणे

ज्ये.सहा. टे-,    उप मु.का..(पं.)

उप मु.का..(पं.)

पंचायत विभागाकडील वर्ग (वि..(पं.)/ग्रा.वि../ग्रासे.) यांचे विरुद्ध विभागीय चौकशी करणे

उद्भवलेल्या प्रकरणांप्रमाणे

.सहा. टे-,       उप मु.का..(पं.)

उप मु.का..(पं.)

पंचायत विभागाकडील विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे

उपलब्ध निधी आवश्यकतेनुसार

संबंधित कर्मचारी उप मु.का..(पं.)

उप मु.का..(पं.)

ग्राम पंचायत तपासणी

वर्षातून एकदा/ आवश्यकतेनुसार

वि..(पं.)      उप मु.का.. (पं.)

उप मु.का..(पं.)

मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ प्रमाणे कार्यवाही करणे

तक्रारीप्रमाणे

ज्ये.सहा. टे-    उप मु.का.. (पं.)

उप मु.का.. (पं.)

 

 

कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांची नावे पत्ते दुरध्वनी क्रमांकासह

 

.क्र.

पदनाम

अधिकारी/कर्मचा-याचे नाव

वर्ग

रुजू दिनांक

दुरध्वनी क्रमांक/फॅक्स/-मेल

अभिप्राय

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं.)

श्री.पु..राठोड

वर्ग

१६//२००८

(०७१७२-२५०६६०) कार्या.  ९८८१३८९१२३

 

अधिक्षक (प्र.)

श्री.रा.भा.माथनकर

वर्ग

२१//२००४

९८९००३८८६५

 

विस्तार अधिकारी (पं.)

श्री..दा.वाळके

वर्ग

//२००९

९४२३४१८७७०

 

लघुलेखक (नि.श्रे.)

श्री.कै.रा.मेश्राम

वर्ग

२०/१२/२००८

९०४९५८६९२६

 

ज्ये.सहा.

श्री.रा.भा.माथनकर

वर्ग

२१//२००४

९८९००३८८६५

 

ज्ये.सहा.

श्री..शं.तपासे

वर्ग

//२००६

९८२२८९६५४३

 

ज्ये.सहा.

श्री.बा.रा.भुसारी

वर्ग

१५//२००९

९४२३६९०६४४

 

ज्ये.सहा.

श्रीमती .भा.गतफणे

वर्ग

२२//२०१०

९७६३७२१०२१

 

.सहा.

श्री.दे.प्रे.ठेमस्कर

वर्ग

२७//२००४

९९२२१८६१६६

 

१०

.सहा.

श्री.सु.बा.साळवे

वर्ग

/१०/२००५

८८०६७५६७८८

 

११

.सहा.

श्री.शं.बि मडावी

वर्ग

२२/१०/२००७

९९६०३२२०४७

 

१२

.सहा.

श्री.रा.वि.दागमवार

वर्ग

२०/१०/२००८

९०९६९६८१६७

 

१३

ग्रा.वि..

श्री.प्र.सु.बक्षी

वर्ग

१७//२००४

९६५७२५१४९९

 

१४

ग्रा.वि..

श्री.गु.बा.चहारे

वर्ग

२५//२०१०

९७६५७७९८०५

 

१५

ग्रा.से.

कु.कि.कि.तिराले

वर्ग

१४/११/२००६

९४२१९२११३४

 

१६

कं.ग्रा.से.

श्री..चं.घारगे

वर्ग

२२/१०/२००७

९४२२९०९५३१

 

१७

कं.ग्रा.से.

कु.नि..तिवारी

वर्ग

//२००९

९०९६८१८००८

 

१८

वाहनचालक

श्री.भि..ढवळे

वर्ग

//२००३

९५६१७६३२३९

 

१९

परिचर

श्री...झाडे

वर्ग

//२००५

९६६५४०३५९१

 

२०

परिचर

श्री.मो.कि.किरमिरे

वर्ग

//२०१०

--

 

 

 उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं.)

जिल्हा परिषद चंद्गपूर

 

 

मंजूर अंदाजपत्रक खर्चाची माहीती

 

योजना

मंजूर तरतुद

खर्च

अभिप्राय

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विकास योजना लाभार्थी निकष

 

 

विभागामार्फत मिळणा-या परवाना/परवानगी/सवलतीची माहीती

 

.क्र.

परवाना/परवानगी/सवलतीचे नाव

परवाना/परवानगी/सवलतीचा प्रकार

कालाधी

साधारण अटी

परवाना विस्तृत माहीती

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

निरंक

 

 

कामांची प्रगतीदर्शक माहीती

 

.क्र.

गाव तालुका

कामाचा प्रकार नाव

कामाचे स्वरुप

अंदाजीत किंमत

पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी

सदयस्थिती